02/ 843 92 02 mars_mtravel@yahoo.com Skype
Начало Условия за записване Документи За МарС & М травел Контакти
ЕКЗОТИЧЕН КОКТЕЙЛ
ГЪРЦИЯ
АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ
САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ
ПОЧИВКИ
АВТОБУСИ ПОД НАЕМ
САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
Условия за записване
1.ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ
1.1. Записване е възможно по телефон, факс или интернет чрез турагент в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервация се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на бланка за записване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.
2. Визов режим
2.1. За пътуване в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./ По искане на Потребителя Туроператорът подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуемите от посолството документи, както и да заплати съответните такси. Не представянето на документите и не заплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметка на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.
3.2. Депозит. Размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор.
3.3. Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване.
3.4. Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 7 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписване на договора или при възникване на обективни обстоятелства независещи от Туроператора.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор турист. услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуваниятя извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества UNIQA, Армеец, Алианц България, AIG, ОРЕЛ, QBE, ДЗИ и други, и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
4.1.3. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със застрахователна компания „Булстрад”, София 1000, пл. Позитано № 5, тел. 937 98 30. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи / задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
4.4.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата ( ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристически услуги.
4.4.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международни медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. В срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 60 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5. Отговорност на страните
5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 50% от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./.
Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно: При забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителя да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти или добросъвестно изпълнение на задълженията им
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителя декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, E-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителя не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортното средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора. В случай, че увеличението на цената на предложеният пакет се дължи на причини, за които Туроператорът не носи отговорност и това увеличение настъпи до 5 дни преди датата на пътуването, ако цената не е увеличена с повече от 10 %, Потребителят се задължава да я приеме, а в случай на отказ Туроператорът извършва анулиране на пътуването, като платените до момента суми от страна на Потребителя не подлежат на възстановяване.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
5.7.1. при пътуване в чужбина
а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита
в) от 29 до 15 дни преди датата на пътуването - 50 % от общата стойност на пътуването
г) от 15 до 10 дни преди датата на пътуването - 80 % от общата стойност на пътуването
д) по - малко от 10 дни преди датата на пътуването - 100 % от общата стойност на пътуването
5.7.2. при пътуване в страната
а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - 50 % от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80 % от общата стойност на пътуването
д) по - малко от 3 дни преди датата на пътуването - 100 % от общата стойност на пътуването
6. Спорове и рекламации
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред Доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставянето на Протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от три календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора писмена рекламация, съставеният констативен Протокол, оригиналният екземпляр от настоящият Договор, платежен документ /фактура, касов бон/.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определят от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
7. Ред на изменение и прекратяване на договора
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършват в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения
7.4. Туроператорът гарантира,че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.


НАЧАЛО      УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ      ДОКУМЕНТИ      ЗА ТА МАРС & М ТРАВЕЛ      КОНТАКТИ      Уеб Дизайн: ПроСтудио